Generalforsamling referat 2018

                                                   Kristrup Badminton Klub                   Byens billigste badmintonklub - tilmelding via hjemmeside - overblik over ledige tider


Generalforsamling for KTB-Badminton 01.05-2018 hos Master Bowl Rds.

Dagsorden:


1.Valg af dirigent 

Finn Ulrik Jensen blev valgt

Finn Ulrik konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt ud rettidig.


2.Formanden aflægger beretning

Der har ikke været nogle aktiviteter i denne sæson.


Tennisklubben har ønske om et samarbejde imellem klubberne, dette vil vi selvfølgelig gerne,

og se frem til at aftale et kommede møde.


Badminton klubben har 80 års jubilæum den 1. november. Vi arbejder på at stable et lille arrangement

på benene i denne anledning.


3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.


4.Fastlæggelse af kontingent

Uændret i forhold til sidste år.

i.1000,- kr. pr. bane pr. time i Paderup

ii.  400,- kr. pr. bane pr. time på skolerne

iii.500,- kr. for fælleshold Tirsdag kl.20.00 – 22.00


5.Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning

Der har ikke været nogle arrangementer i år, så intet at berette.


6.Behandling af indkomne forslag

Der var kommet et ønske om gratis bolde til medlemmerne. Bestyrelsen arbejder på at finde en smart

løsning på denne ide, og vender tilbage med nyt inden sæsonstart.


7.   Valg af:

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

1.   Ulrik Mikkelsen blev valgt

2.   Michael Vestergaard blev valgt

3.   Sander Mikkelsen blev valgt

 2.  Valg af suppleant

1.  Mogens Norman Korskær blev valgt

3.   Valg af revisor

1.   Finn Ulrik Jensen blev valgt

8.   Eventuelt

 


Med venlig hilsen

Vagn Hansen

Formand Kristrup Badmintonklub KTB             tilbage til arkivet