Kristrupbadmintonklub
Klubbens love

Vedtægter for Kristrup Badmintonklub KBK

 • 1
  Navn
  Klubbens navn er Kristrup Badmintonklub (KBK), og dens hjemsted er Randers Kommune. Adressen er Kassererens eller formandens.
 • 2
  Stiftelse
  Kristrup Badmintonklubstiftelsesdato er den 01. November1938.
 • 3

Formål

Klubbens formål er at medvirke til at fremme interessen for badminton spillet, og dermed skabe et motionstilbud, under sociale forme, for alle aldersgrupper.

 • 4
  Medlemskab
  Alle interesserede kan optages som medlem af klubben. Medlemskab opnås, når kontingent er betalt.

 Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen efter en énstemmig beslutning.

 • 5
  Kontingent
  Kontingentet for medlemskab sker samtidig med betaling og bookning på klubbens hjemmeside.

Når betalingen for banen er gennemført, er kontingentet også betalt og man er automatisk medlem for den betalte sæson. Man har 14 dages fortrydelsesret efter man har indbetalt kontingentet. Ved fortrydelse skal der sendes en skriftlig skrivelse til klubbens mailadresse. 

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, som offentliggøres senest 4 uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Klubbens bestyrelse og æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling.

 

 • 6
  Udmeldelse
  Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid – og eventuelt eksklusion. Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet optages som særligt punkt på dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts behandling på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom.

 

 • 7
  Regnskabsåret
  Regnskabsåret går fra den 1. april til 31. marts følgende år
 • 8
  Foreningens organisatoriske opbygning

8.1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april og skal varsles på mail, som er opgivet ved indmeldelse mindst en uge i forvejen. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for afholdelse.

På generalforsamlingen er dagsorden som følger:

 1. a) Valg af dirigent
  b) Formanden aflægger beretning
  c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  d) Fastsættelse af kontingent
  e) Behandling af indkomne forslag
  f) Valg af:
 2. Formand – vælges på ulige år
 3. Kasserer – vælges på lige år
 4. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
 5. 1 suppleant til bestyrelsen
 6. 1 revisor
 7. Eventuelle udvalg
  h) Iht. §11 – fastsættelse af arvtager ved ophør.
  i) Evt.

 

8.2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte, stemmeberettigede antal medlemmer. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer til fordel for en lovændring.

8.3
Forslag til lovændringer, der ikke er bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning.

Lovændringer vedtaget og besluttet under §8.1 f er gældende på resten af generalforsamlingen.

8.4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det eller når 20% af klubafdelingens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel, og skal være ledsaget af en dagsorden.

 • 9
  Bestyrelse
  Valgbarhed til bestyrelse har medlemmer, der er fyldt 18 år. Bestyrelsen sørger for, at der foreligger referat efter alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Det er revisorernes pligt at kontrollere, at dette er tilfældet.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og afgør selv alle spørgsmål, der ikke bør forelægges generalforsamlingen. Dog skal bestyrelsen altid forelægge et forbrug på over 20% af afdelingernes formue, her tænkes dog kun på engangsinvesteringer og ikke på løbende udgifter såsom halleje.

 • 10
  Tegningsret
  Afdelingerne tegnes af formand og kasserer i forening.

Klubbens indestående på pengeinstitutkonti kan kun hæves af kassereren og formanden i forening eller af en af disse i forbindelse med et af den samlede bestyrelse valgt medlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til klubbens kasserer. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at meddelelse herom tilstilles de pågældende pengeinstitutter.

 • 11

Gældsansvar

For den gæld, som klubben måtte stifte, hæfter hverken bestyrelsen eller medlemmerne personligt.

 • 12 

Fortolkning

Opstår der tvivl om disse vedtægters fortolkning er der bestyrelsens fortolkning, der er gældende, indtil spørgsmålet er forelagt på en efterfølgende ordinær generalforsamling.

 • 13

Opløsning
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling og med et flertal på 75% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue SIKR, RGI samt DBF i et forhold 33% til hver. Den sidste generalforsamling kan dog vedtage at ændre på hvem og hvilken procentdel disse skal tilfalde. Dette kræver 75 % stemmer af fremmødte.

Midlerne skal dog henstå i 3 år til fordel for eventuel genoptagelse af en klub, der benytter samme vedtægter som den opløste klub i minimum 2 år. Midlerne, love og protokoller deponeres i klubbens bankboks.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Kristrup Badminton Klub af 1938 den 03.08.2021


På bestyrelsens vegne

Kristrup Badmintonklub